คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์

 

ปี 2012- ปัจจุบัน

วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ หมู่บ้านจำปา

       คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ เป็นเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซีส เซเวียร์ หมู่บ้านจำปา  และอีก 6 วัดลูก (ชุมชนเวียดนาม) งานอภิบาลที่เขตลุ่มแม่น้ำโขง วัดจำปามีมิสซาทุกวันในตอนเย็น พิธีล้างบาป ตามรูปแบบชาว
เวียนดนาม คือพ่อแม่ไม่ได้แต่งงานลูกไม่สามารถล้างบาปได้ เป็นปัญหาต้องหาทางออกและช่วยเหลือ มีการล้างบาปเด็กอย่างต่อเนื่องแทบทุกเดือน

 งานอภิบาลส่งศีลคนป่วยทุกวันศุกร์ต้นเดือน

     กิจการของวัดต่างๆ การรวบรวมชาวบ้านง่ายเพราะเป็นหมู่บ้านคาทอลิกทั้งหมด ไม่มีค่าแรงอะไรทั้งสิ้นในงานซ่อมแซมหรือก่อสร้างของวัด เพราะสัตบุรุษเป็นช่างก่อสร้าง งานพัฒนา คือ ทำถนน  ทำป้าย ทำเพดาน ซื้อที่ฝังศพ   ซื้อทรายถมที่ เป็นสนามให้เด็กได้เล่นกีฬา และนั่งเล่น ในช่วงน้ำลด

      งานอภิบาล  สวดเดือนแม่พระตามบ้านและแห่   สวดและแห่ นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมของวัดจำปา (เกิดอัศจรรย์มากมาย)