คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986
สัตบุรุษ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี
สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
อีเมล br.Apichart@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ส.ค. 2016

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
13 ส.ค. 2016

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
14 ม.ค. 2018 เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
14 ม.ค. 2018 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
18 ส.ค. 2018

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
12 ม.ค. 2019

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สักการสถานบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยพระอัคร-
สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 มิ.ย. 2014 – 10 พ.ค. 2015 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 อภิบาลคนต่างด้าวรอบวิทยาลัยแสงธรรม
26 ก.ย. 2015 – 24 เม.ย. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 – 26 ธ.ค. 2015 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
01 เม.ย. 2017 – 10 เม.ย. 2017 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี
11 เม.ย. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 เม.ย. 2017 – 23 เม.ย. 2017 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
21 พ.ค. 2018 – 11 ม.ค. 2019 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
20 ก.พ. 2019 – 12 เม.ย. 2019 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
13 เม.ย. 2019 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน