ฉลองวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน

     คุณพ่อรัชตะ ประทุมตรีและพี่น้องคริสตชนในเขตของศูนย์นักบุุญสเตเฟน อำเภอแม่จัน มีความยินดีจัดการฉลองวัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา และมีพิธรโปรดศีลกำลัง 120 คน โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระอาภรณ์รัตน์ (ประวัติศูนย์นักบุญสเตเฟน แม่จัน)  {besps}2015/mechoncelebration{/besps}