สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

 

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1995
สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

 

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล love67090@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

 

ปีการศึกษา 2563/2018 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
02 ม.ค.2018 – 20 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
01 พ.ค.2018- 17 ก.พ. 2019 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ บ้านเซเวียร์ เชียงราย
21 มี.ค. 2019 – 30 เม.ย. 2020 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
01 พ.ย.2020 -20 ธ.ค.2021 ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สามพราน