สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

  เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1995 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน   สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล love67090@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี   ปีการศึกษา 2563/2018 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 02 ม.ค.2018 – 20 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 01 พ.ค.2018- 17 ก.พ. 2019 ศึกษาภาษาอังกฤษ...