ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

 ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดกระแจะ และวัดคะซึม ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 429 609
ไทย : 08-2727-3485
อีเมล kanlayasihm@gmail.com
คติพจน์

เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ
เราจะอยู่กับเจ้า (อสย 43:2)
 
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 มี.ค. 1993 ปฏิญาณตนครั้งแรก
25 มี.ค. 1999 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
19 ต.ค. 2001 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
19 ต.ค. 2001 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 2001 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2001 – 2014

ช่วยงานด้านคำสอน และงานอภิบาลเด็ก เยาวชน
และอนุบาล หมู่บ้านกัมปงโก จ.กำปงทม
ระหว่างปี 2001 – 2014 ผู้ประสานงานฝ่ายอนุบาลของมิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน ช่วยงานแพร่ธรรมและงานด้านคำสอนใน จ.เสียมเรียบ