สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ :  14 กันยายน ค.ศ. 1976

สังกัดวัด :  วัดกาลหว่าร์ แม่พระลูกประคำ

สังฆมลฑล :  อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน : สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

คติพจน์  : “จงมีความรักเถิด เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1ยน 4:19)

poonsub_lee@hotmail.com

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี : ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

18 สิงหาคม 2018 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

17 สิงหาคม 2019 :   รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 มกราคม 2021  :    รับการแต่งตั้งเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 ม.ค. 2012 -  1 มิ.ย. 2012 : วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1 มิ.ย. 2013 - 13 ธ.ค. 2015 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 - 3 ม.ค. 2016 : วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

9 ม.ค. 2016 - 19 ก.พ. 2017 : วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

1 เม.ย.2017 - 10 เม.ย. 2017 : วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู

11 เม.ย. 2017 - 26 พ.ค. 2017: วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

27 พ.ค.2017-18 มี.ค.2018 : สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

21 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

23 มิ.ย. 2018 - 24 ก.พ. 2019 : อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และสอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์ ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

24 มี.ค. 2019 - 14 พ.ค. 2019 : วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

22 มิ.ย. 2019 – 29 ก.พ. 2020 : วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

14 พ.ย. 2020 – 1 ม.ค. 2021 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี