สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990
สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล supamast611@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี

2563/2020
จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2015 - 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
03 เม.ย. 2017 - 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
และหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ.แม่จัน
01 มิ.ย. 2017 - 18 มี.ค. 2018 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
21 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน