สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ : 25 กันยายน ค.ศ. 1969

สังกัดวัด : อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร

สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม : -

หน้าที่ปัจจุบัน : เรียนเทววิทยา ปี 2

michatri@gmail.com

  chatri.buddee

  chatribuddeeduang

  081-1350678

ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี : ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 มิ.ย. 2001 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

ปี 2016 - 2017 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ก.ค. 2017 - ส.ค. 2017 : วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ก.ย. 2017 - พ.ย. 2017 : วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ธ.ค. 2017 - มี.ค. 2018 : วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

21 มี.ค. 2018 - 12 พ.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

23 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม