สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996
สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา
สังฆมณฑล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล katumakmai191@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย
21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม