งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์

คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม

คุณพ่อนิกร  ประสูตรแสงจันทร์

คุณพ่อ ไตรรงค์ มูลตรี

คุณพ่อหัตถชัย  วงศ์มาแสน