คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ
สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา
อีเมล b_10@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร
13 ส.ค. 2010
รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
14 ส.ค. 2011
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
09 พ.ย. 2018

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ
โดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeusler
พระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ต้นปี 2015 - กลางปี 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
กลางปี 2015 - ต้นปี 2016 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ต้นปี 2016 - ปัจจุบัน สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา