คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972

สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน :  ศูนย์คาทอลิกเชียงของ เลขที่ 514 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

พื้นที่แพร่ธรรม :  อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เทิง อ.เชียงแสน

หน้าที่ปัจจุบัน : เจ้าวัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

หน้าที่ในคณะ  : ที่ปรึกษาคณะฯ และเหรัญญิกคณะฯ

คติพจน์ประจำใจ : วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า

peterpao.tms@hotmail.com

peterpao.tms

Wiboon Likhittham

08-1883-3974

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 มิ.ย. 2001 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

6 พ.ค. 2001 - 5 พ.ค. 2002 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ - เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2002 - ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่

5 พ.ค. 2002 - 15 พ.ค. 2003 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ - แห่งลูร์ด ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

15 พ.ค. 2003 - 12 ก.พ. 2012 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา แม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

12 ก.พ. 2012 - 26 ก.ย. 2012 : พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม

26 ก.ย. 2012 - 05 พ.ค. 2013 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ - กรรมกร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

5 พ.ค. 2013 - 11 พ.ค. 2014 : เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา

5 พ.ค. 2013 - 1 พ.ค. 2015 : อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ

3 ก.พ. 2016 - ก.พ. 2018 : อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย

20 ม.ค. 2017 - ก.พ. 2018 : ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4

25 เม.ย. 2018 - ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย