คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963
สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
หน้าที่ปัจจุบัน
มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
ที่อยู่ปัจจุบัน
มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
โทรศัพท์ 09-9294-1269
อีเมล rangsantms@gmail.com
คติพจน์ พระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า (Deus vita mea est)
หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

เทววิทยาธรรมทูต (Missiology) ที่ Sacred Heart
College เมืองชิลลอง ประเทศอินเดีย
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
15 ส.ค. 1986 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
15 ส.ค. 1987 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
07 ต.ค. 1989 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
05 ม.ค. 1991

รับกางเขนส่งไปเป็นธรรมทูต โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล
มีชัย กิจบุญชู ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
30 ม.ค. 1991

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอร์ช
ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี
30 ม.ค. 1991 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
27 มิ.ย. 1990 - 30 เม.ย. 2015 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
27 มิ.ย. 1990 - ก.พ. 1992 ศึกษางานธรรมทูตและเรียนภาษาม้ง
ราว เม.ย. 1992 - ราว เม.ย. 2005 เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
ระหว่างปี 1993 - 1994 ศึกษาต่อ The Intensive Diploma
Course on Missionary Formation
สถาบัน EUNTES จ.ซัมโบอังกา เดล ซูร์
เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างปี 2004 - 2005 ศึกษาต่อ The Intensive Diploma
Course on Spiriuality (A.V.P.)
เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย
ระหว่างปี 2005 - 2007 ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต ด้านเทววิทยา
สาขาวิชา Missiology ที่ Sacred Heart
College เมืองชิลลอง ประเทศอินเดีย
07 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2015 เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
ราว ต.ค. 2011 - 30 เม.ย. 2015 ที่ปรึกษาพระสังฆราชแห่งเชียงใหม่
20 ม.ค. 2011 - ประมาณปี 2014 อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
01 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังหลวงพระบาง
03 ก.พ. 2016 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว