คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ : 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975

สังกัดวัด : อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญซีโมนและยูดาห์ เมืองปาดัว ประเทศอิตาลี่

สังฆมลฑล : สังฆมณฑลหลวงพระบาง

พื้นที่แพร่ธรรม : ทำงานที่สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สปป.ลาว

หน้าที่ปัจจุบัน :  กำลังศึกต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยางานอภิบาล

หน้าที่ในคณะ : เป็นสมาชิกของหมู่คณะแขวงประเทศไทย

คติพจน์ประจำใจ : ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

peterbuntham@gmail.com

0843342317

  -

  -

(+39)3246650021

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

18 ต.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

19 ต.ค. 2012 : รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

08 ธ.ค. 2013 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ เมืองท่าแขก สปป.ลาว โดยพระสังฆราชยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก

8 ธ.ค. 2013 - ปัจจุบัน : ผู้ให้การอบรมในสามเณราลัยยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ,  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก

3 ก.พ. 2016 - ปัจจุบัน : อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว