คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

เกิดวันที่ :  11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975

สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholic church of Guanxi Guanxi Hsinchu county Taiwan

สังกัดวัด :  Sacred Heart of Jesus

พื้นที่แพร่ธรรม : Guanxi city

หน้าที่ปัจจุบัน :  Parish priest

หน้าที่ในคณะ : ที่ปรึกษา

คติพจน์ประจำใจ :   หากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าได้ ไฉนจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกัน (โยบ 2:10)

  0905798586

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท : สาขาวิชาจิตวิทยาการให้การอบรม กรุงโรม อิตาลี

30 พ.ค. 2004 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

30 พ.ค. 2004 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

3 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

10 พ.ค. 2004 - 05 พ.ค. 2007 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2007 - 2012 : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

5 พ.ค. 2007 - 2012 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา

ปี 2012 - 2014 : ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการ ให้การอบรม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ปี 2014 - 20 ม.ค. 2017 : เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย

ปี 2014 - ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษที่สามเณราลัยยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก

ปี 2014 - 30 เม.ย. 2017 : ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

ปี 2015 - 24 เม.ย. 2017 : อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย

3 ก.พ. 2016 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย

20 ม.ค. 2017 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 3

15 ก.ย. 2017 - ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน