สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983
สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สังฆมณฑล เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
(ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ)
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
21 ธ.ค. 2015 – 03 ม.ค. 2016 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 อภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ
17 มี.ค. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
23 พ.ค. 2018 – ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม