งานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตกัมปงจาม

ซิสเตอร์ เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม

ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน