มิสซาแรก ” คุณพ่อ พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ” คณะธรรมทูตไทย