ภาวนาอุทิศแด่ ” พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ” คืนสุดท้าย