คุณพ่อซันเดย์ ออกเยี่ยมคริสตชน พร้อมมอบปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ขัดสน