บทกลอนขอบคุณจากคุณพ่อรชตะ ประทุมตรี

  คำขอบคุณ  จากใจธรรมทูตไทย  องค์ที่ 12   สงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา  องค์ที่ 20

สงฆ์ลูกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน   องค์ที่  6

ขอขอบคุณ

ด้วยสองมือพนมก้มศีรษะ       ขอบคุณพระบิดาผู้ใจดี

เมตตานักรักษาลูกคนนี้         เนินนานปีมีแผนการให้ติดตาม

วิถีพระเจ้าต่างจากวิถีมนุษย์        แต่ที่สุดจะเข้าใจในคำถาม

ว่าทำไม่เป็นดังพยายาม            ทุกคำถาม  ตอบด้วยรัก ณ กัลป์วาร์

ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด        ขอทูลเทิดในพระคุณ มากล้นฟ้า

ขอบคุณญาติพี่น้องช่วยด้วยศรัทธา       วันผ่านมาเต็มเปี่ยมล้น  กำลังใจ

ขอขอบคุณสังฆมณฑลที่ตนเกิด  ก่อกำเนิดกระแสเรียกข้ารับใช้

นครราชสีมารวยน้ำใจ       แม้ห่างไกล สายสัมพันธ์ยังยั่งยืน

ขอขอบคุณพระคุณเจ้าท่านชูศักดิ์   เมตตานักรับกลับมาพาสดชื่น

สู่อ้อมแขนแผ่นดินนี้ที่เคยยืน        เพื่อย้อนคืนนอนหมอบราบ ณ ดินแดน

ขอขอบคุณคณะธรรมทูตไทย        เปิดกว้างให้ใช้เวลาที่เวียงแก่น

พ่ออนุรักษ์ช่วยอุ้มชูอยู่ในแผน        ไม่ขาดแคลนความเชื่อความศรัทธา

ขอขอบคุณพ่ออาดรีอาโน         ช่วยให้โตเติบใหญ่ช่วยรักษา

ช่วยแต่เติม เสริมพลัง  เพิ่มศรัทธา      ทิ้งบ้านนามาร่วมสาน งานแพร่ธรรม

ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดี           ทุกสิ่งที่ท่านให้นั้นหมั่นคอยพร่ำ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรและหนุนนำ         ประเสริฐล้ำน้ำพระทัยพระบิดา

ขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้          ทุกความดีทุกคำพูดทุกคำภาวนา

ทุกกำลังใจทุกเรื่องราวร้อยชีวา      เป็นวาจาคำเดียวขอบคุณครับ