คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975
สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 08-9813-6761, 09-7934-9887
อีเมล csuksutip@gmail.com, csuksutip@hotmail.com
ไลน์ poritms
คติพจน์

หากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าได้
ไฉนจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกัน (โยบ 2:10)
หน้าที่ในคณะ

ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 3 และ
ที่ปรึกษาอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการให้การอบรม กรุงโรม อิตาลี
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
30 พ.ค. 2004

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30 พ.ค. 2004 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
03 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
10 พ.ค. 2004 – 05 พ.ค. 2007

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2007 – 2012 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
05 พ.ค. 2007 – 2012 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา
ระหว่างปี 2012 – 2014

ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ให้การอบรม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ระหว่างปี 2014 – 20 ม.ค. 2017 เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษที่สามเณราลัยยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
ระหว่างปี 2014 – 30 เม.ย. 2017 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
ระหว่างปี 2015 – 24 เม.ย. 2017 อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 3
15 ก.ย. 2017 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน