คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961
สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554
อีเมล anurak77@gmail.com
คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47)
หน้าที่ในคณะ
รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
03 มิ.ย. 1990

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03 มิ.ย. 1990 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
08 พ.ค. 1990 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
08 พ.ค. 1990 – 01 พ.ค. 1993 ศึกษางานธรรมทูตและเรียนภาษาม้ง
01 พ.ค. 1993 – 15 พ.ค. 2011

เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
และดูแลกลุ่มคริสตชนเผ่าม้ง จ.เชียงราย
ระหว่างปี 2002 – เม.ย. 2011 ที่ปรึกษาพระสังฆราชแห่งเชียงใหม่
ระหว่างปี 2002 – 2007

ผู้ช่วยอธิการคณะธรรมทูตไทย
และผู้แทนสมาชิก TMS ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2007 – ม.ค. 2011 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2007 – ม.ค. 2011 เหรัญญิกคณะธรรมทูตไทย
15 พ.ค. 2011 – 05 พ.ค. 2013 พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม
05 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน
และดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน รองอธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018

รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และ
ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 1
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย