สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระแม่มารีย์และเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าน้อยมาก เรารู้เพียงว่า “ผู้ชอบธรรม” ที่มีนามว่า โยเซฟนี้ได้รับการกล่าวถึงในสองบทแรกของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา ส่วนในงานเขียนที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพระคัมภีร์กลับมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายเรื่อง แต่เราไม่รู้แน่ว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์หรือเป็นผลผลิตของจินตนาการที่เลื่อมใสศรัทธาในท่าน หนึ่งในเรื่องที่ไม่มีข้อพิสูจน์บอกว่าท่านมีอายุมากแล้วเมื่อแต่งงานกับพระนางมารีย์ ซึ่งอายุของพระนางนั้นไม่น่าจะเกิน 14 ปี

และเนื่องจากเหตุการณ์ที่ท่านกับพระแม่มารีย์ตามหาจนพบพระกุมารในพระวิหารที่บันทึกไว้ในพระวรสารแล้ว ก็ไม่มีการกล่าวถึงท่านอีกเลย จึงมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้ว่าท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร ไม่มีใครรู้เรื่องวันและสถานที่ที่ท่านได้สิ้นชีพ และก็ไม่รู้ว่าถูกฝังไว้ที่ไหนด้วย แต่ความศรัทธาที่มีต่อท่านเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยแรกๆ พวกคอปต์ทางตะวันออก (eastern Copts) ได้ฉลองท่านในศตวรรษที่ 4 แล้ว และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับท่านได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าพิศวง

นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลา (สเปน) ได้เลือกนักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์คณะคาร์เมไลท์ปฏิรูปของท่าน และบรรดาซิสเตอร์ของท่านได้รับสิทธิพิเศษในปี ค.ศ.1689 ที่จะเฝ้ารักษาวันสมโภชเป็นเกียรติแก่ท่านในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านักบุญโยเซฟเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและได้รับความรักมากที่สุดในบรรดานักบุญในพระศาสนจักรคาทอลิก ในลำดับต่อจากพระแม่มารีย์เพียงเท่านั้น ความยิ่งใหญ่ของพระแม่มารีย์และของนักบุญโยเซฟอยู่ที่ความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าของพวกท่านทั้งสอง จึงไม่น่าแปลกใจที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทำตามเสียงเรียกร้องของบรรดาปิตาจารย์มากกว่า 300 คนที่มาประชุมกันในสังคายนาวาติกันครั้งที่ 1 (1869 – 1870) ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1870 ว่านักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล และในปี ค.ศ. 1955 พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้เพิ่มตำแหน่งว่า “องค์อุปถัมภ์ของบรรดากรรมกร(ผู้ใช้แรงงาน)” โดยกำหนดวันฉลองคือวันที่ 1 พฤษภาคม

นักบุญโยเซฟมักถูกอ้อนวอนขอให้เราตายดี พระศาสนจักรมักแนะนำว่า “ทุกคนควรไปหาโยเซฟเมื่อประสบความยากลำบากต่างๆ”

ความยิ่งใหญ่ในด้านฝ่ายจิตและความยิ่งใหญ่ในความเชื่อของนักบุญโยเซฟนั้น อยู่ที่การรับฟังพระวาจาอันทรงชีวิตของพระเจ้า ท่านน้อมรับฟังพระวาจาเหล่านั้นในความเงียบ และกลายเป็นพยานยืนยันแรกถึงธรรมล้ำลึกของพระเจ้า