วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

(The commemoration of all the faithful departed)

All souls 1

พระคุณการุญครบบริบูรณ์

– สำหรับผู้ที่จะได้รับพระคุณการุญครบบริบูรณ์  เพื่ออุทิศให้บรรดาดวงวิญญาณในไฟชำระ  คือคริสตชนที่ปฏิบัติดังนี้

1) ไปเยี่ยมสุสานด้วยความตั้งใจในช่วงระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน  หรือ เพียงแต่ภาวนาอย่างตั้งใจอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

2) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน (ซึ่งเป็นวันตรงที่เราระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับ)  ไปเยี่ยมวัดหรือวัดน้อย  และสวดบทภาวนา 2 บท  อุทิศให้กับบรรดาผู้ล่วงลับ คือ “บทข้าแต่พระบิดา” และ “บทข้าพเจ้าเชื่อ”

พระคุณการุญไม่ครบบริบูรณ์

– สำหรับผู้ที่จะได้รับพระคุณการุญไม่ครบบริบูรณ์  เพื่ออุทิศให้บรรดาดวงวิญญาณในไฟชำระ  คือ คริสตชนที่ปฏิบัติดังนี้

1) ไปเยี่ยมสุสานด้วยความตั้งใจ หรือ เพียงสวดภาวนาอย่างตั้งใจให้กับผู้ล่วงลับ (ไม่ระบุวัน วันไหนก็ได้ ถ้าตรงกับวันที่ 1-8 พฤศจิกายน ก็จะเป็นพระคุณการุญครบบริบูรณ์)

2) สวดบททำวัตรเช้า หรือ ทำวัตรเย็น ของวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ หรือภาวนาว่า  “โปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแก่………”

(คุณพ่อวิชา  หิรัญญการ แปลจากหนังสือ Order for the Celebration of Mass and the Liturgy of the Hours, 2017-2018 ซึ่งนำมาจาก Enchiridion of Indulgences, edition of 1999, concession 29)

All souls 2  All souls 3