ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

ความศรัทธาต่อนักบุญเซซีลีอามีมากจนกระทั่งมีการสร้างพระวิหารเป็นเกียรติแด่ท่านที่กรุงโรม ในศตวรรษที่ 5 นั้น เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง เพราะความทรมานของท่าน ท่านเป็นตัวแทนของผู้ที่ยึดถือความเป็นพรหมจรรย์เป็นอุดมการณ์ และเป็นความพรหมจรรย์ที่ได้ยกถวายแด่พระเจ้า โดยทำให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเป็นมรณสักขี เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า