ระลึกถึง น.อิกญาซิโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

นักบุญอิกญาซีโอเป็นพระสังฆราชของอันติโอค องค์ที่ 3 สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร เมื่อมีการเบียดเบียนศาสนาในสมัยจักรพรรดิตราจัน ท่านได้ถูกตัดสินลงโทษเพื่อทิ้งให้สัตว์ร้ายขบกินจึงถูกส่งไปที่กรุงโรม ขณะที่เดินทางได้เขียนจดหมายเจ็ดฉบับถึงกลุ่มคริสตชนหลายแห่ง จดหมายสามฉบับทำให้เราเห็นแบบฉบับของพระสังฆราชของพระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม ท่านเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเหมือนอัครสาวก และอยากตายเป็นมรณสักขี ท่านเขียนเรื่องศีลล้างบาปและการถวายบูชามิสซา หน้าที่ของพระสังฆราช เอกภาพของพระศาสนจักร การภาวนา และการเจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ได้เป็นมรณสักขีที่กรุงโรม ประมาณ ค.ศ.107 คริสตชนที่อันติโอคได้ฉลองท่านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4