ระลึกถึง น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

กล่าวกันว่านักบุญกัลลิสตัสได้เคยเป็นทาส เมื่อท่านได้รับอิสรภาพแล้ว พระสันตะปาปา เซเฟรินุสได้ให้ท่านรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และต่อมาได้เป็นพระสันตะปาปา ท่านต่อต้านลัทธิสอนผิดความเชื่อ ได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขี ค.ศ.222 และพระศพของท่านถูกฝังไว้ที่สุสานถนนเอาเรเลียน