ระลึกถึง นักบุญเบอร์นาดิน ชาวซีเอนา พระสงฆ์

นักบุญเบอร์นาดิน เกิดที่มัสสา มาริตติมา ในทัสกานี ค.ศ.1380 ท่านได้เข้าบวชในคณะฟรังซิสกัน และหลังจากบวชเป็นพระสงฆ์ ท่านได้เดินทางไปเทศน์สอนทั่วประเทศอิตาลี และประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก ท่านสอนให้คนมีความศรัทธาต่อพระนามเยซูและส่งเสริมการศึกษา และการถือพระวินัยในคณะของท่าน ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเทววิทยาหลายเล่ม ท่านถึงแก่มรณภาพที่อาควิลา ค.ศ.1444