น.โธมัส เบ็คเค็ต พระสังฆราช และมรณสักขี

นักบุญโทมัส  อัครสาวกและมรณสักขี (ศตวรรษที่ 1)
นักบุญโทมัส  ซึ่งเป็นภาษาอาราเมอิก te’ ?m?  แปลว่า  แฝด เป็นชาวประมงธรรมดา ไม่มีการศึกษาสูง  จากกาลิลี พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งใน  12

นักบุญโทมัสมีความรักยิ่งใหญ่ต่อพระอาจารย์ ชัดเจนเมื่อพร้อมติดตามพระเยซูเจ้า เมื่อลาซารัสเพิ่งสิ้นใจ ขณะที่อัครสาวกอื่นๆ กลัวถูกชาวยิวในยูเดียจะทุ่มหิน

+  โทมัสกล่าวกับศิษย์คนอื่นๆ ว่า “พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด” (ยน  11: 16)
+  ท่านยังประกาศระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายว่า  “พระเจ้าข้า พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์จะ        เสด็จไปที่ใด แล้วจะรู้หนทางได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “เราเป็นหนทางความจริง และชีวิต” (ยน 14: 5-6)
+  ท่านได้รับขนานนามว่า  “โทมัสช่างสงสัย”  เพราะไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ       เมื่ออัครสาวกอื่นได้บอกเรื่องนี้ ฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์ครั้งที่ 2 โทมัสจึงยอมเชื่อ และกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” (ยน  20: 28) การประกาศความเชื่อนี้  พระศาสนจักรให้เราอธิษฐาน เวลาพระสงฆ์ชูศีลมหาสนิทในระหว่างพิธีมิสซา  และการอวยพรศีลมหาสนิท

เมื่อรับพระจิตเจ้า บรรดาอัครสาวกแยกย้ายไปทำหน้าที่ธรรมทูต กล่าวกันว่า  นักบุญโทมัสไปแพร่ธรรมที่  Medes เปอร์เซีย  และอินเดีย  เชื่อกันว่าท่านไปที่แคว้นเกราล่า  (อินเดีย) ในราว  ค.ศ. 52 มีการค้าขายกันระหว่างซีเรียและอินเดีย  ในการประชุมสังคายนาที่นีเชอา  มีสังฆราชซีเรีย –   คัลเดีย  จากอินเดียและเปอร์เซีย  และกษัตริย์อัลเฟรดมหาราช  ในศตวรรษที่ 9  ได้ส่งทูตไปหา คริสตชนมะละบา

ในเมื่องมัดราส ที่  Mylapore  (ปัจจุบันคือเมือง San Thome) เชื่อกันว่านักบุญโทมัสสิ้นใจเพราะถูกหอกแทง และประชาชนเคารพไม้กาง เขนอัศจรรย์ของนักบุญโทมัส  ในสมัยของนักบุญยอห์น  คริสซอสโตม  หลุมศพอยู่ที่ Edessa ในซีเรีย ในปีต่อมา  มีการนำอัฐิของท่านย้าย ไปประเทศอิตาลี และประเทศโปรตุเกส

บรรดาสถาปนิกและช่างก่อสร้างนับถือนักบุญโทมัสเป็นองค์อุปถัมภ์ ตามตำนานกล่าวว่า เจ้าชายชาวอินเดียองค์หนึ่ง มอบเงินจำนวนมาก  ให้ท่านเพื่อสร้างราชวัง  แต่ท่านกล่าวว่า เอาไปสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ดีกว่า  แล้วท่านก็เอาทรัพย์แจกจ่ายคนยากจน

สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ได้ประกาศว่า นักบุญโทมัสเป็นอัครสาวกแห่งอินเดีย  ใน ค.ศ. 1972 

นักบุญเกรโกรี่ ผู้ยิ่งใหญ่  กล่าวว่า  “การที่นักบุญโทมัสสงสัย ช่วยให้เราเชื่อมั่นคงขึ้น  มากกว่าความเชื่อของอัครสาวกองค์อื่นๆ”