น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช


นักบุญเปาลิน แห่งโนลา เกิดที่บอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.315 ท่านเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ ได้สมรสและมีบุตร 1 คน ปรารถนาจะเจริญชีวิตอย่างเคร่งครัด ได้รับศีลล้างบาปและละทิ้งทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกทั้งหมด เริ่มเจริญชีวิตในอารามที่โนลาในกัมปาญา ค.ศ.393 ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชในเมืองนั้น และได้ส่งเสริมความศรัทธาต่อนักบุญเฟลิกซ์ ช่วยเหลือบรรดาผู้แสวงบุญและบรรเทาผู้ทุกข์ยาก ท่านได้ประพันธ์บทกวี ที่ใช้ภาษาอย่างสละสลวย ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.431