ระลึกถึง น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตปาปา และมรณสักขี

น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตปาปา

ท่านนักบุญเคลเมนต์ ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 3 สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตร ปกครองพระศาสนจักรตอนปลายศตวรรษที่ 1 พระองค์ได้ทรงมีพระสมณสารถึงชาวโครินธ์ ซึ่งมีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นเอกสารของพระสันตะปาปาฉบับแรก เพื่อเร่งเร้าให้สัตบุรุษมีเอกภาพ

น.โคลัมบัน อธิการ

นักบุญโคลัมบัน เกิดที่ประเทศไอร์แลนด์ ก่อนกลางศตวรรษที่ 6 ท่านได้รับการศึกษาทางวรรณคดีและเทววิทยา หลังจากได้เจริญชีวิตเป็นนักพรต ท่านได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและสร้างอารามหลายแห่ง ซึ่งท่านได้ปกครอง ให้ถือพระวินัยอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ประสบความยุ่งยากหลายอย่าง ท่านได้เดินทางไปประเทศอิตาลีและสร้างอารามที่บอบบีโอ ถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.615