น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม


การเบียดเบียนพระศาสนจักรครั้งแรกเริ่มขึ้น เมื่อจักรพรรดิเนโรเผากรุงโรม ค.ศ.64 คริสตชนจำนวนมากถูกทรมานและถูกประหารชีวิต ตาชีตุส นักเขียนชาวต่างศาสนายืนยันเหตุการณ์เหล่านี้ในหนังสือ Annales (15,44) ของท่าน ดังที่เคลเมนต์ พระสังฆราชแห่งกรุงโรมได้เขียนไว้ในจดหมายของท่านถึงชาวโครินทร์ (บทที่ 5-6)