ระลึกถึง น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

26 กันยายน นักบุญคอสมา และนักบุญดาเมียน
(ศตวรรษที่ 3 หรือ ต้นศตวรรษที่ 4) มรณสักขี

นักบุญทั้งสองได้รับการเคารพนับถือเป็นที่แพร่หลายทั้งในพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก ที่ท่านทั้งสองได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขี ส่วนในสมัยไหนนั้นเราไม่ทราบ เพราะไม่ได้รับการบันทึกเอาไว้
เราเชื่อว่า ท่านทั้งสองคงจะมีอาชีพเป็นหมอ ที่มีความเชื่อถือเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่า หลังจากความตายของท่านทั้งสองแล้ว ได้มีคนป่วยไข้เป็นจำนวนมากที่ได้รับการรักษาให้หาย เมื่อพวกเขาไปสวดอ้อนวอนที่หลุมฝังศพของท่าน ซึ่งอยู่ที่ซีรัส ประเทศซีเรีย และในวันที่ 26 กันยายน คือวันนี้ น่าจะเป็นวันฉลองครบรอบปีของวัดที่ได้สร้างเป็นเกียรติแด่ท่านทั้งสองที่กรุงโรม โดยพระสันตะปาปาเฟลิกส์ที่ 4 (525 – 530) วัดนี้ประดับประดาด้วยโมซาอิก ที่สวยสดงดงามอย่างยิ่ง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น “นายแพทย์ดีเยี่ยม” ด้วยความไว้วางใจให้ช่วยรักษาความชั่วช้าต่างๆของเราให้หมดสิ้นไป
2. ให้เราสำรวจดูตัวเราเองว่า การเข้าไปรับศีลมหาสนิทของเรา ได้ช่วยทำให้เราเป็นคริสตชนที่ดีขึ้น มีใจร้อนรนในการแพร่ธรรมมากขึ้น มีความรักพระและเพื่อนมนุษย์มากขึ้นหรือไม่
3. ให้เราเต็มใจช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบาก และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเถิด
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดนำบรรดาหมอทั้งหลายให้ทำงานของตนเพื่อช่วยผู้อื่นให้หายเจ็บป่วยเสมอด้วยเถิด อย่าให้เขาทำงานเพราะจุดประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 376 – 377)