ฉลอง น.โธมัส อัครสาวก


เป็นที่รู้กันว่า นักบุญโธมัสไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า แต่หลังจากที่ได้พบพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว ความสงสัยก็หมดไป ท่านได้ประกาศความเชื่อของพระศาสนจักรเมื่อท่านร้องว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า” เราไม่ทราบอะไรแน่นอนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่าน นอกจากที่มีอยู่ในพระวรสาร แต่ตามธรรมประเพณีที่เล่าต่อกันมา ท่านได้ไปเทศนาสั่งสอนแถวอินเดีย และตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา ที่เอเดสสา ได้มีวันฉลองการย้ายพระธาตุของท่านในวันที่ 3 กรกฎาคม