ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี

นักบุญสเตเฟน ปฐมมรณสักขี

วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลอง นักบุญสเตเฟน ปฐมมรณสักขี ผู้พลีชีพเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าเป็นคนแรก คำทำนายล่วงหน้าของพระเยซูเจ้าในพระวรสารปรากฎเป็นจริงในตัวสเตเฟน สังฆานุกร ผู้ได้รับแต่งตั้งจากบรรดาอัครสาวกให้ทำหน้าที่เทศน์สอนและดูแลคนยากจนของพระศาสนจักร สเตเฟนไม่เพียงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระจิตของพระเยซูเจ้าในหัวใจ แต่ยังเต็มเปี่ยมด้วยพระวาจาของพระองค์ในคำพูด

สเตเฟนได้เลียนแบบและเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าผู้เป็นอาจารย์ ทั้งด้วยคำพูดและกิจการ หนังสือกิจการอัครสาวกบอกเราว่า “สเตเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน” (กจ 6:8) ในหมู่ชาวยิวไม่มีใครโต้เถียงและเอาชนะสเตเฟนได้ “เพราะสเตเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้า” (กจ 6:10) สเตเฟนได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระเจ้า

สเตเฟนได้เป็นพยานความจริงของพระเยซูเจ้า ซึ่งผู้เบียดเบียนไม่ต้องการฟัง พากันปิดหู และฉุดลากสเตเฟนออกไปทุ่มหินนอกเมือง คำพูดสุดท้ายของสเตเฟนเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากกัลวารีโอ “ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย” (กจ 7:59) ก่อนคุกเข่าลงและร้องว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” (กจ 7:60) สเตเฟนได้เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ทุ่มหินท่านให้ตาย

หนึ่งในกลุ่มคนที่สนับสนุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสเตเฟนวันนั้น เป็นฟาริสีหนุ่มใจร้อนรนชื่อ “เซาโล” ผู้เกลียดชังคริสตชนเป็นที่สุดและอาสาจับกุมผู้ที่ประกาศตนเป็นคริสตชน เซาโลได้กลายเป็นผู้เบียดเบียนคริสตชนตัวยงที่บรรดาคริสตชนหวาดกลัว แต่องค์พระเจ้าได้ประทานสิ่งที่สเตเฟนได้เป็นพยานกลับคืน นั่นคือการกลับใจของเซาโลซึ่งได้กลายมาเป็นเปาโล ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า

คริสตชนต้องเปิดหูฟังความจริงแม้ว่าความจริงนั้นอาจทำให้เราเจ็บปวด เราต้องเลียนแบบพระเยซูเจ้าเยี่ยงนักบุญสเตเฟน ผู้ได้พิสูจน์ความเชื่อและความรักแบบคริสตชน ด้วยการให้อภัยและอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้เบียดเบียน อีกทั้งพร้อมช่วยเหลือคนยากจน ศิษย์พระคริสตต้องกล้าเป็นพยายความจริงของพระเยซูเจ้าเหมือนนักบุญสเตเฟน พร้อมเชื่อความจริงเมื่อชัดเจนว่าความคิดของเราผิด และพร้อมยอมรับความจริงเมื่อมีผู้ชี้บอกความผิดของเรา