ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

นักบุญลูกา เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่สาม และหนังสือกิจการอัครสาวก ท่านมาจากอันติโอค และเป็นคนหนึ่งในพวกที่กลับใจเป็นพวกแรก ท่านได้เดินทางแพร่ธรรมไปกับนักบุญเปาโลอยู่กับนักบุญเปาโลที่กรุงโรม เมื่อนักบุญเปาโลถูกขังคุกรอความตายอยู่ ระยะต่อมาและตอนสุดท้ายไม่มีใครทราบว่าเป็นอย่างไร พระศาสนจักรแสดงความเคารพต่อท่านในฐานะเป็นมรณสักขี พระวรสารของท่านมีเนื้อหาที่สำคัญคือ การไถ่มนุษยชาติให้รอดและพระเมตตาของพระเป็นเจ้า มีเรื่องเปรียบเทียบที่ดีมากมาย เช่นแกะหลงทางหายไป และเรื่องบุตรล้างผลาญ