ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

นักบุญลอเรนซ์ เป็นสังฆานุกรของพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม ในสมัยที่จักรพรรดิวาเลเรียนได้เบียดเบียนบรรดาคริสตชน พระสันตะปาปาซิกส์โตที่ 2 และสังฆานุกรอีก 4 องค์ ได้ถูกประหารชีวิต หลังจากนั้น 4 วัน นักบุญลอเรนซ์ถูกประหารชีวิตด้วย ศพของท่านถูกฝังไว้ในสุสานกัมโปเวราโน ซึ่งอยู่ใกล้ถนนตีบูร์ตีนา ที่ซึ่งจักรพรรดิคอนสตันตินมหาราช ได้สร้างพระวิหารขึ้น พระศาสนจักรได้มีความศรัทธาต่อนักบุญองค์นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4