ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

นักบุญยากอบเกิดที่เบธไซดา เป็นบุตรของเศเบดี และเป็นพี่ชายของนักบุญยอห์น อัครสาวก ท่านได้อยู่กับพระคริสตเจ้า เมื่อพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์สำคัญๆ ท่านได้ถูกกษัตริย์เฮโรดสั่งให้ประหารชีวิตประมาณ ค.ศ.42 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ท่านนักบุญก็ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่คัมโปสเตลลาในประเทศสเปน ซึ่งมีวัดที่สร้างถวายเป็นเกียรติแด่ท่าน

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันจันทร์