ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก

มัทธิว
มัทธิว หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เลวี เป็นชาวยิว อาศัยอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุม มีอาชีพเป็นพนักงานเก็บภาษีคนเดินทางมาจากประเทศซีเรียให้จักรพรรดิ์โรมัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวยิวรังเกียจ เพราะรับใช้คนต่างชาติ กินเลือดกินเนื้อคนชาติเดียวกัน และพนักงานเก็บภาษีมักจะฉวยโอกาสขูดรีดและยักยอกเงินภาษีอยู่เสมอๆ ดังเช่นตัวอย่างของศักเคียส พระวรสารของนักบุญมาระโกระบุว่าเป็นบุตรของอัลเฟอัส (มก.3.14)คงจะเป็นคนละคนกับอัลเฟอัสบิดาของยากอบ(เล็ก)เพาะชาวยิวมีชื่อซ้ำกันอยู่มาก

พระเยซูคริสต์เสด็จผ่านมาทางด่านเก็บภาษี ทอดพระเนตรเห็นมัธธิวก็ตรัสเรียกให้ตามพระองค์ไปเขาก็ทิ้งหน้าที่ตามพระองค์ไปทันที(มธ.9.9)แสดงว่ามัทธิวคงจะรู้จักพระเยซูคริสต์และเคยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องคำสั่งสอนของพระองค์มาก่อนแล้ว จึงเกิดเลื่อมใส พอมีโอกาสก็สมัครเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ไปทันที อนึ่ง การที่มัทธิวมีอาชีพเป็นพนักงานเก็บภาษีย่อมแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้อ่านเขียนได้ดี

มัทธิวจึงได้เขียนพระวรสารขึ้นสำหรับชาวยิวเป็นภาษาท้องถิ่นทางเหนือซึ่งเรียกว่าอาระเมค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของพระเยซูคริสต์สำหรับชาวยิวที่เพิ่งกับใจใหม่ หรือเรียกว่าหนังสือคำสอนนั้นเอง เดิมทีเชื่อกันว่ามัทธิวเป็นคนเขียนพระวรสารคนแรก  เพราะชาวยิวเป็นคนแรกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่จากการศึกษาอย่างละเอียดพบว่ามาระโกน่าจะเป็นคนเขียนพระวรสารคนแรกซึ่งมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ต่อมามัทธิวจึงยึดโครงสร้างเดียวกันนั้น แล้วเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆให้มากขึ้น เนื่องจากมัทธิวเป็นอัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์ มีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ จึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากขึ้นจุดประสงค์ของมัทธิวต้องจะเน้นว่าพระเยซูคริสต์นี่แหละคือเมสสิยาห์ที่บรรดาประกาศกในพันธสัญญาเก่าได้พยากรณ์ไว้ มัทธิวจึงอ้างคำพยากรณ์ของประกาศกในพันธสัญญาเก่าอยู่เนืองๆ และเพื่อพิสูจน์ว่าเมสสิยาห์นี้คือผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอิสราแอลนั่นเอง ท่นจึงเริ่มต้นพระวรสารของท่านด้วยการลำดับญาติของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อับราฮัมมาจนถึงยอแซฟไม่ขาดสาย(มธ.1.1-16)เพราะเหตุนี้เองมัทธิวจึงมีรูปคนเป็นสัญลักษณ์ เพราะท่านเป็นผู้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรมนุษย์ มีวงศาคณาญาติเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนและมีชื่อเสียงเรียงนามจริงๆในประวัติศาสตร์

หลังจากที่มัทธิวได้เทศนาสั่งสอนจนชาวยิวกลับใจและเขียนพระวรสารมอบไว้ให้แล้ว ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าท่านไปประกาศพระศาสนา ณ ที่ใดบ้างก็ว่าที่ประเทศเอธิโอเปีย บ้างก็ว่าที่เปอร์เชีย ผู้ที่เชื่อว่าท่านไปประกาศพระศาสนาที่เอธิโอเปียก็กล่าววาท่านถูกฆ่าตายที่นั้นจากกษัตริย์ฮีร์ตากุส เพราะท่านออกโรงปกป้องสาวพรหมจารีคนหนึ่งมิให้ตกเป็นภรรยาของกษัตริย์โดยไม่ถูกต้อง เชื่อกันว่าศพของท่านถูกย้ายมาเก็บไว้ที่เมืองชาแลร์โน ประเทศอิตาลี และถูกซุกซ้อนไว้จนลืม พระสันตปาปา เกรโกรีที่ 7 ในปี ค.ศ.1080 ได้มีจดหมายแสดงความยินดีไปยังอัครสังฆราชของเมืองซาแลร์โน ที่ได้พบศพของนักบุญมัทธิวที่ถูกซุกซ้อนไว้แล้ว ชาวเมืองที่นั่นเขายกย่องให้เกียรติท่านมากมาจนทุกวันนี้