ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

นักบุญบาร์โธโลมิว เกิดที่คานา ได้รู้จักพระเยซูเจ้าโดยการแนะนำของฟีลิป หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว กล่าวกันว่า ท่านได้ไปเผยแพร่พระวรสารที่อินเดีย ที่นั่นท่านได้รับมงกุฎแห่งมรณสักขีเป็นรางวัล