ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

นักบุญซีโมนอยู่ในบัญชีรายชื่ออัครสาวก อันดับที่ 11 และไม่เป็นที่รู้จักมากกว่านี้ เพียงแต่ทราบว่า ท่านเกิดที่คานาและมีสมญาว่า ผู้ร้อนรน
นักบุญยูดาห์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “ธัดเดอัส” เป็นอัครสาวก ซึ่งในการกินเลี้ยงครั้งสุดท้ายได้ทูลถามพระอาจารย์เจ้าว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาอัครสาวกเท่านั้น และไม่ทรงแสดงแก่โลก” (ยน 14:22)