สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1969
สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล mmichatri@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ก.ค. 2017 – ส.ค. 2017 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ก.ย. 2017 – พ.ย. 2017 วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ธ.ค. 2017 – มี.ค. 2018 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
21 มี.ค. 2018 – 12 พ.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม