ภูมิปาง ตางโกก

ซิสเตอร์ มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย ในประเทศกัมพูชา สภาพภูมิศาสตร์      จ.กอมปง เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัด ที่อยู่ในเขตใจกลางประเทศกัมพูชา มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านตัวจังหวัด ไปสู่ทะเลสาบเขมร ซึ่งถ้านั่งเรือก็ประมาณ 1 วัน ถ้าเดินทางรถไป จ.เสียม ถ้าไปพนมเปญ ซึ่งเป็นเมืองหลวง จะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ซึ่งถ้าเป็นเมื่อ 10 ปีก่อน ต้องใช้เวลา 2 เท่าของปัจจุบันเรียบ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งสภาพพื้นที่ในเขต จ.กอมปงธม ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชและสวนผักบ้าง หมู่บ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำก็จะจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ปัจจุบันมีประชาชนจับปลามากเกินไป และปลาก็ลดจำนวนลง ซึ่งเป็นผลจากการขาดการจัดการที่เคร่งครัด จับปลาในฤดูวางไข่เป็นต้น สภาพประชาชน   ความเชื่อในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ...

Continue reading