สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1995 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล katumakmai191@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย 21 มี.ค....

Continue reading

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล katumakmai191@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย 21 มี.ค....

Continue reading

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล mmichatri@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก.ค. 2017 – ส.ค. 2017 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ก.ย. 2017...

Continue reading

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล supamast611@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี 2563/2020 จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2015 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 03 เม.ย. 2017 – 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงรายและหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ.แม่จัน...

Continue reading

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล nairatanairati@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ทว.4หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 01 พ.ย. 2017 –...

Continue reading

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล boonswat.kong@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 12 ส.ค. 2020 รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณรลาลัยแสงธรรม ...

Continue reading

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช จ.กำแพงเพชร สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครสวรรค์ เรียนภาษาอังกฤษ 2018 เรียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ อีเมล passakon7777@gmail.com   ประวัติการศึกษา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะหรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559/2016 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม  ปัจจุบัน                              เรียนปรัชญาปี 4 ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29 ส.ค. 2015...

Continue reading

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล PHAAjaphaa@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม(ปัจจุบันพักการศึกษาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ)   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร 21 ธ.ค. 2015 – 03...

Continue reading

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล poonsub_lee@hotmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค.2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง...

Continue reading