โครงการอบรม

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี (PMG)โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี (PRMP)โครงการฝึกอบรมสามเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม (ปีพัก)โครงการปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตค่ายกิเดโอนค่ายซามูแอล

Continue reading