โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 6

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะธรรมทูตไทย TMS อบรม”โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวช เพื่อการประกาศข่าวดี”(Priests Religious Missionary Program ) PRMP. รุ่นที่ 6  ประจำปี 2014 การอบรมเริ่มเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014                                                 สถานที่จัดอบรม บ้านคริสตินา (วัดพระแม่มหาการุณย์) 69/13 ม.1ถ.ติวานนนท์-ปากเกร็ด 56  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12000                ติดต่อที่  คณะธรรมทูตไทย TMS.  47/9  ม....

Continue reading

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 4

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 4 (Priest Religious Missionary Program)

Continue reading

โครงการอบรมพระสงฆ์นักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี รุ่นที่ 3

โครงการอบรมพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง เพื่อการธรรมทูต และผู้ที่สนใจในงานประกาศพระวรสาร รุ่นที่ 3 (Priest Religious Missionary Program) (เดือนมกราคม–เดือนธันวาคม คริสตศักราช 2010) ผู้รับผิดชอบ            คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ประธาน                 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เลขาธิการ               คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ           คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ผู้ช่วย                      คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ ผู้ประสานงาน        คุณสิริรักษ์  เกษตรบริบูรณ์ สถานที่ติดต่อ :             บ้านคณะปีเม 69/15 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่                    ...

Continue reading