คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 08-9813-6761, 09-7934-9887 อีเมล csuksutip@gmail.com, csuksutip@hotmail.com ไลน์ poritms คติพจน์ หากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าได้ไฉนจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกัน (โยบ 2:10) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 3 และที่ปรึกษาอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการให้การอบรม...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน เลขาธิการมิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน 1788B National Rd.5 P.O. box 123Tuol Sangkae RusseykeoPhnom Penh 12000, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 77 800 211, +855 963 422 144ไทย : 09-1224-6672 อีเมล dentms@gmail.com ไลน์ pauldenny สไกป์ pauldenny 2010 คติพจน์ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด (อสย 6:8) หน้าที่ในคณะ...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

เกิดวันที่ 07 เมษายน ค.ศ. 1972 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระตรีเอกภาพ เลขที่ 97/2 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทรศัพท์ 08-1883-3974 อีเมล peterpao.tms@hotmail.com คติพจน์ วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 03 มิ.ย. 2001 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟจ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงส์ ต.ลำไทร จ.ปทุมธานี สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หน้าที่ปัจจุบัน อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 08-1961-8879 อีเมล cha2513@hotmail.com คติพจน์ เมื่อข้าพเจ้าทำทุกสิ่งจบแล้ว ข้าพเจ้าก็เพียงแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงคนใช้ธรรมดา ๆ ตนหนึ่งเท่านั้น (ลก 17:10) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 2 และอธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท...

Continue reading

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

เกิดวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1967 สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Nikorn Pasootsaengchan, Catholic ChurchP.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 883 046 942ไทย : 08-7999-8188 อีเมล Nikorn_nikkon@hotmail.com หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 27 มิ.ย. 1999 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโกมนัส...

Continue reading

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

เกิดวันที่ 09 ธันวาคม ค.ศ. 1962 สัตบุรุษ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Werachai Sripramong, Catholic ChurchP.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 168 40 540 , +855 977 840 540ไทย : 08-7750-8937 อีเมล sripramong1@hotmail.com คติพจน์ ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ หน้าที่ในคณะ รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยและที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 1  ...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว โทรศัพท์ 09-9294-1269 อีเมล rangsantms@gmail.com คติพจน์ พระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า (Deus vita mea est) หน้าที่ในคณะ ที่ปรึกษาหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท เทววิทยาธรรมทูต (Missiology) ที่ Sacred HeartCollege เมืองชิลลอง ประเทศอินเดีย...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทรศัพท์ 0-5377-7583, 08-1751-3554 อีเมล anurak77@gmail.com คติพจน์ ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อย ก็ย่อมมีความรักน้อย (ลก 7:47) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208 อีเมล pelosin.adriano@gmail.com หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 16 มิ.ย. 1972 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ 19 ม.ค. 2011 – ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย 01 พ.ค....

Continue reading