คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเซนต์หลุยส์ เลขที่ 215/2 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-0220, 0-2213-0199, 08-4645-4654 อีเมล gu_korn14@hotmail.com คติพจน์ มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท 2:20)   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 15 ส.ค. 2009 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236 อีเมล boyzeeyooh@gmail.com คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16)   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 สัตบุรุษ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 อีเมล br.Apichart@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2016 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา 13 ส.ค....

Continue reading

สังฆานุกรเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

  เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา อีเมล b_10@hotmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร 13 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 14 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 09 พ.ย. 2018 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญโดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeuslerพระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ต้นปี...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว โทรศัพท์ 08-6027-6773 อีเมล waipotb@gmail.com คติพจน์ พระเยซูเจ้าเท่านั้น (มธ 17:8) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 14 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975 สัตบุรุษ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี สังฆมณฑล มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก ที่อยู่ปัจจุบัน อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ บ้านสมสนุกเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว โทรศัพท์ ไทย : 08-4334-2317ลาว : +856 20 95799 556 อีเมล peterbuntham@gmail.com คติพจน์ ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ต.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย 19...

Continue reading

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971 สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5422-2475, 0-5422-5475, 08-1746-5878 อีเมล augustine.tms@gmail.com คติพจน์ พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ (ลก 15:18) หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ต.ค....

Continue reading

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว ที่อยู่ปัจจุบัน 111 St.Preah Ang Duong Quarter Village 1,Kampong Cham City, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 66 750 614ไทย : 08-7127-2523 อีเมล jb_sunday@yahoo.co.th ไลน์ frsunday คติพจน์ พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30)   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

เกิดวันที่ 07 กันยายน ค.ศ. 1976 สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี พื้นที่แพร่ธรรม พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี หน้าที่ปัจจุบัน พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Trirong Moontri, Catholic ChurchP.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 90 242 775ไทย : 08-3133-8131 อีเมล trirong_m@yahoo.com ไลน์ trirong1976 คติพจน์ รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม  ...

Continue reading

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระกุมารเยซู เลขที่ 294 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 โทรศัพท์ 08-6832-2174, 08-4919-8388 อีเมล tep_08@ymail.com คติพจน์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38) หน้าที่ในคณะ เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ...

Continue reading